Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja

Organizację i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1747)


Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i tryb pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą nr 10/62/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2004 r. - tekst jednolity (załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 marca 2012 r.) zmieniony Uchwałą nr 2/5/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2019 r.


W ramach struktury organizacyjnej działają:

- Prezes i jego zastępca,

- Organ Izby - Kolegium Izby,

- Składy Orzekające,

- Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień skarbników gmin o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika,

- Jednostki organizacyjne Izby :

- Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej,

- Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń,

- Biuro Izby,

- Samodzielne stanowiska przewidziane w strukturze organizacyjnej Izby.

 

Schemat organizacyjny RIO w Opolu: 

Wersja XML