Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności i kompetencje

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

 

Regionalne izby obrachunkowe prowadzą:

Nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jest objęte: 

Ad 1. Działalność nadzorcza

 

Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, izby badają uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

Zgodnie z art. 171 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Izby, w ramach swoich kompetencji nadzorczych: orzekają o nieważności uchwał sprzecznych z prawem bądź wskazują, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, gdy naruszenie prawa jest nieistotne. W odniesieniu do uchwał budżetowych Izby wyznaczają organom samorządu termin do usunięcia sprzeczności z prawem wskazując nieprawidłowości i sposób ich usunięcia. Jeżeli właściwy organ w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości, Kolegium orzeka o nieważności uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Ad 2. Działalność opiniodawcza


Zakres działalności opiniodawczej związany jest z wydawaniem opinii w sprawach określonych w art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

Opinie wydawane są przez działające w izbach trzyosobowe składy orzekające wyznaczone przez prezesa izby, a złożone z członków kolegium. Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do kolegium izby.

 

Do zadań izby należy ponadto:

 

Ad 3. Działalność kontrolna

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

Izba prowadzi kontrole gospodarki finansowej i zamówień publicznych następujących podmiotów:

Czynności kontrolne prowadzone są przez inspektorów kontroli w ramach kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych. Przedmiotem kontroli kompleksowych jest ogół zjawisk dotyczących przygotowania i realizacji operacji finansowych związanych z gromadzeniem i wykorzystaniem środków finansowych, ich ewidencji i sprawozdawczości. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych nakłada na izby obowiązek przeprowadzania kontroli kompleksowych w każdej jednostce samorządu terytorialnego nie rzadziej niż raz na cztery lata. Kontrole problemowe obejmują wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej bądź zamówień publicznych kontrolowanych jednostek. Kontrole kompleksowe i kontrole problemowe są wykonywane na podstawie rocznego planu kontroli, uchwalanego przez kolegium izby. Kontrole doraźne są realizowane poza planem kontroli. Zarządza je prezes izby, w miarę potrzeby. Ponadto izby przeprowadzają kontrole sprawdzające, których celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

 
Elementem działalności kontrolnej regionalnej izby obrachunkowej jest także, określony w art. 9a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, obowiązek kontrolowania pod względem rachunkowym i formalnym określonych rodzajów sprawozdań oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie sprawozdań sporządzane są różnego rodzaju analizy dotyczące sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej

Wojciech Winnik

telefon 77 453-86-36 w. 82

e-mail:


Ad 4. Działalność szkoleniowa i informacyjna

  

Do ustawowych zadań izby należy prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. Do zadań prowadzonych w tym zakresie przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń należy w szczególności:

Działalność informacyjna Izby związana jest głównie z udzielaniem informacji w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W ramach działalności informacyjnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.rio.opole.pl

 

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń

Magdalena Przybylska

telefon 77 453-86-36 w. 92

e-mail:

 

 

Wersja XML