Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy i kompetencje

W Izbie działa określony ustawą organ kolegialny - Kolegium Izby.

 

Organ orzekający w zakresie legalności działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

 

Orzeka w składzie:

 

Przewodniczący Kolegium

Grzegorz Czarnocki

telefon w. 70

 

 

 

Członkowie Kolegium:

Aleksandra Bieniaszewska

Iwona Frańczuk

Ewelina Kurzydło

Magdalena Przybylska

dr Klaudia Stelmaszczyk

Arkadiusz Talik

Katarzyna Tromsa 

 

w. 79

w. 93

w. 86

w. 92

w. 70

w. 74

w. 93

 

W skład Kolegium Izby wchodzą Prezes Izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.

 

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

 

1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,

5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,

5c) wybór kandydata na prezesa izby,

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

 

Wersja XML