Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały Kolegium z 2007 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 grudnia 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 30/138/2007 - w sprawie zaopiniowania kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF30_138_2007.pdf

 • 30/137/2007 – postanawiającą

1. Uznać za zasadne zastrzeżenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 listo-pada 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 listopada  2007 r. w zakresie użytego we wniosku pokontrolnym stwierdzenia o zaprzestaniu rozpatrywania w konkursie na realizację zadań publicznych ofert, do których nie załączono sprawozdań finansowych za ostatni rok. 

2. Uznać za zasadne i  konieczne, w postępowaniu o udzielenie dotacji na realizację za-dań publicznych przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, ustosunkowywanie się w uzasadnieniu wyboru ofert do spełnienia przez oferenta wymogów formalnych w składanych ofertach.

3. Uznać za konieczne, w postępowaniu o którym wyżej mowa, przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207) w ich literalnym brzmieniu.


plik -
PDF30_137_2007.pdf

 • 30/136/2007 – wskazującą w § 2 uchwały nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz  podatku rolnego naruszenie przepisu art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z powodu nieprecyzyjnego określenia ram zwolnienia od podatku od środków transportowych

plik - PDF30_136_2007.pdf

 • 30/135/2007 – wskazującą w § 2 uchwały Nr XIV/114/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym   podatku obowiązujących w 2008 roku  nieistotne  naruszenie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm)  poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych.

plik – PDF30_135_2007.pdf

 • 30/134/2007 – wskazującą w § 2 uchwały Nr 123/XII/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia  podatku od środków transportowych nieistotne naruszenie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm).

plik - PDF30_134_2007.pdf

 • 30/133/2007 - orzekającą nieważność § 6 ust. 1 uchwały nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w spra-wie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r.  nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

plik - PDF30_133_2007.pdf

 • 30/132/2007 – wskazującą § 2 uchwały nr XI/64/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. Rady Gminy w Świerczowie w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych.

plik - PDF30_132_2007.pdf

 • 30/131/2007 – wskazującą w § 2 uchwały nr XII/60/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie podatku od środków transportowych naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych

plik - PDF30_131_2007.pdf

 • 30/130/2007 - orzekającą nieważność § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XII/63/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Gminy Pakosławice w sprawie zwolnień z  podatku od nieruchomości  z powodu naruszenia art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF30_130_2007.pdf

 • 30/129/2007 - orzekającą nieważność zarządzenia Nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2007 rok, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z § 11 ust. 1 pkt 3  uchwały nr III/16/2006 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2007 rok.

plik - PDF30_129_2007.pdf

 • 30/128/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/86/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, w części dotyczącej:

- (§ 1 pkt 5) ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych dla przeczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- (§ 2) określającego tryb i formy płatności podatku z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


plik -
PDF30_128_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 grudnia 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 29/127/2007 - orzekającą nieważność § 1 w związku z zał. nr 1 i 2 uchwały nr 190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok w części dotyczącej zmniejszenia wielkości rezerwy ogólnej o kwotę 27.956 zł oraz planu dochodów w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 z powodu naruszenia art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 173 ust. 5 w zw. z art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF29_127_2007.pdf

 • 29/126/2007 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XI/72/07 z dnia 23 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie podatku od środków transportowych z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF29_126_2007.pdf

 • 29/125/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych.

plik - PDF29_125_2007.pdf

 • 29/124/2007 - orzekającą nieważność § 1 zarządzenia nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy na 2007 rok w części dotyczącej rozdysponowania rezerwy ogólnej (zmniejszenie planu wydatków w dziale 758, rozdział 75818, § 4810) na wydatki w dziale 801, rozdział 80110, § 6050 (zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł) z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik – PDF29_124_2007.pdf

 • 29/123/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XIII-88/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej:

- § 1 pkt 4 i pkt 11 dla przedziału nie mniej niż 36 ton do 40 ton włącznie o trzech osiach jezdnych,

- § 1 pkt 6 i pkt 13 dla przedziału:

- nie mniej niż 36 ton do 38 ton włącznie dla dwóch osi z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,

- do 36 ton włącznie dla czterech osi i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


plik -
PDF29_123_2007.pdf

 • 29/122/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404).

plik - PDF29_122_2007.pdf

 • 29/121/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XV/85/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Izbicko z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404), poprzez zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

plik - PDF29_121_2007.pdf

 • 29/120/2007 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XIV/108/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok  z powodu naruszenia przepisu art.12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF29_120_2007.pdf

 • 29/119/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek  podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku, w części dotyczącej określenia w § 1 pkt 2b stawek podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w przedziale „trzy osie nie mniej niż 12 mniej niż 40 ton” z powodu naruszenia przepisów art.10 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz.844 z późn. zm.).

plik - PDF29_119_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 grudnia 2007 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 28/118/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/83/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, z powodu naruszenia:

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2007 r.  nr 59, poz. 404 z późn. zm.), poprzez nieprzedłożenie  ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa projektu programu pomocowego do zaopiniowania w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie,

- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z powodu niejednoznacznego określenia przedmiotu zwolnienia.


plik -
PDF28_118_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 listopada 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 27/117/2007 - orzekającą nieważność § 7 uchwały nr XII/67/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działają-cych na terenie Powiatu Oleskiego, z powodu naruszenia art. 145 ust.1 i 5 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF27_117_2007.pdf

 • 27/116/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bierawa” z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404).

plik - PDF27_116_2007.pdf

 • 27/115/2007 - orzekającą nieważność załączników nr 1, 3 i 5 do uchwały nr X/91/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
  24 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji po-datkowych - w części dotyczącej oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego - z powodu naruszenia odpowiednio art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF27_115_2007.pdf

 • 27/114/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr X/89/2007 z dnia 24 października 2007 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku, w części dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych dla:

- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z czterema i więcej osiami jezdnymi z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych,
- ciągnika siodłowego i balastowego z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- nie mniejszej niż 31 ton dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych,
- nie mniejszej niż 40 ton dla pojazdów o trzech i więcej osiach jezdnych,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniejszą niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych,
z powodu naruszenia przepisów art.10 ust.1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF27_114_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 listopada 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

oraz wskazującą w § 2 oraz w § 7 pkt 5 i 7 uchwały nr XII/85/07 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 29 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 180, 181 ust. 1 i 184 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

plik - PDF26_113_2007.pdf

plik - PDF26_112_2007.pdf

plik - PDF26_111_2007.pdf

plik - PDF26_110_2007.pdf

plik - PDF26_109_2007.pdf

plik - PDF26_108_2007.pdf

plik - PDF26_107_2007.pdf

plik - PDF26_106_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 listopada 2007 r. podjęto następującą uchwałę:

plik - PDF25_105_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 listopada 2007 r. podjęto następujące uchwały:

plik - PDF24_104_2007.pdf

plik - PDF24_103_2007.pdf

- § 2 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr X / 51 / 07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Pakosławice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- § 4 ust. 8 powyższej uchwały z powodu naruszenia art. 145 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 269, poz. 2104 ze zm.);
- § 5 powyższej uchwały z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

plik - PDF24_102_2007.pdf

oraz wskazującą, że § 2 i § 3 uchwały nieistotnie naruszają przepisy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z odpowiednio art. 184 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF24_101_2007.pdf

oraz wskazującą w § 5 pkt 2 przedmiotowej uchwały naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF24_100_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 października 2007 r. podjęto następujące uchwały:

plik - PDF23_99_2007.pdf

oraz orzekającą nieważność § 2 uchwał Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r.: 
- nr XI/117/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej, 
- nr XI/118/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej,
z powodu naruszenia art. 167 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.  

plik - PDF23_98_2007.pdf

plik - PDF23_97_2007.pdf

oraz wskazującą w § 4, § 6, § 7 uchwały nr VIII/55/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

plik - PDF23_96_2007.pdf

plik - PDF23_95_2007.pdf

plik - PDF23_94_2007.pdf

plik - PDF23_93_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 października 2007 r. podjęto następujące uchwały:

plik - PDF22_92_2007.pdf

plik - PDF22_91_2007.pdf

plik - PDF22_90_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 października 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

plik - PDF21_89_2007.pdf

plik - PDF21_88_2007.pdf

plik - PDF21_87_2007.pdf

plik - PDF21_86_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 września 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

plik - PDF20_85_2007.pdf

plik - PDF20_84_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 września 2007 r. podjęto następującą uchwałę: 

plik - PDF19_83_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 września 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

plik - PDF18_82_2007.pdf

plik - PDF18_81_2007.pdf

plik - PDF18_80_2007.pdf

plik - PDF18_79_2007.pdf

plik - PDF18_78_2007.pdf

plik - PDF18_77_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 sierpnia 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

plik - PDF17_76_2007.pdf

plik - PDF17_75_2007.pdf

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 lipca 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

plik - PDF16_74_2007.pdf

plik - PDF16_73_2007.pdf 

plik - PDF16_72_2007.pdf

plik - PDF16_71_2007.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 lipca 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

plik - PDF15_70_2007.pdf

plik - PDF15_69_2007.pdf

plik - PDF15_68_2007.pdf

plik - PDF15_67_2007.pdf

plik - PDF15_66_2007.pdf

plik - PDF15_65_2007.pdf

plik - PDF15_64_2007.pdf

plik - PDF15_63_2007.pdf

plik - PDF15_62_2007.pdf

-------------------------------------------------

 

Wersja XML