Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały Kolegium z 2008 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF26_147_2008.pdf

plik - PDF26_146_2008.pdf

plik - PDF26_145_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 grudnia 2008 r. podjęto następującą uchwałę:  

plik - PDF25_144_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF24_143_2008.pdf

plik - PDF24_142_2008.pdf

plik - PDF24_141_2008.pdf

plik - PDF24_140_2008.pdf

plik - PDF24_139_2008.pdf

plik - PDF24_138_2008.pdf

plik - PDF24_137_2008.pdf

plik - PDF24_136_2008.pdf

plik - PDF24_135_2008.pdf

plik - PDF24_134_2008.pdf

plik - PDF24_133_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF23_132_2008.pdf

plik - PDF23_131_2008.pdf

plik - PDF23_130_2008.pdf

plik - PDF23_129_2008.pdf

plik - PDF23_128_2008.pdf

plik - PDF23_127_2008.pdf

plik - PDF23_126_2008.pdf

plik - PDF23_125_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF22_124_2008.pdf

 

1) nr XXIX/362/08  w sprawie zmiany uchwały

2) nr XXIX/363/08  w sprawie zmiany uchwały

3) nr XXIX/364/08  w sprawie zmiany uchwały

4) nr XXIX/365/08  w sprawie zmiany uchwały

5) nr XXIX/366/08  w sprawie zmiany uchwały

6) nr XXIX/367/08  w sprawie zmiany uchwały

7) nr XXIX/368/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

8) nr XXIX/369/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

9) nr XXIX/370/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10) nr XXIX/371/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757).

 

plik - PDF22_123_2008.pdf

 

- załącznika nr 2 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok” - naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych poprzez nieprawidłowe przyporządkowanie wielkości planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- załącznika nr 3 „Plan dotacji z budżetu na 2008 rok” w odniesieniu do wyszczególnienia dotacji dla instytucji kultury w wys. 507.328 zł – naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych polegające na rozbieżnym ustaleniu kwoty dotacji z wielkością wysokości dotacji w kwocie ogółem 506.128 zł stanowiącą implikację ustalonego § 1 planu zwiększenia wydatków w dziale 921, rozdział 92109. 

 

plik - PDF22_122_2008.pdf

plik - PDF22_121_2008.pdf

plik - PDF22_120_2008.pdf

plik - PDF22_119_2008.pdf

plik - PDF22_118_2008.pdf

plik - PDF22_117_2008.pdf

plik - PDF22_116_2008.pdf

plik - PDF22_115_2008.pdf

plik - PDF22_114_2008.pdf

plik - PDF22_113_2008.pdf

plik - PDF22_112_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 listopada 2008 r. podjęto następującą uchwałę: 

 

- § 1 pkt 3 lit. a,  § 3 oraz  poz. D. 3 pkt 1 zał. nr 2, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404; z 2008 r. nr 93, poz. 585),

-  § 2 pkt 2 w zakresie budowli przeciwpożarowych, z powodu naruszenia art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

plik - PDF21_111_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 listopada 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF20_110_2008.pdf

plik - PDF20_109_2008.pdf

plik - PDF20_108_2008.pdf

plik - PDF20_107_2008.pdf

plik - PDF20_106_2008.pdf

plik - PDF20_105_2008.pdf

plik - PDF20_104_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 października 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF19_103_2008.pdf

 

- dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, § 2008 – Dotacje rozwojowe w wysokości 60.480 zł,

- wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne (2.530 zł), § 4128 – Składki na Fundusz Pracy (403 zł), § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe (26.836 zł), § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia (10.277 zł), § 4308 – Zakup usług pozostałych (20.434 zł),

z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt  1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

plik - PDF19_102_2008.pdf

plik - PDF19_101_2008.pdf

 

plik - PDF19_100_2008.pdf

 

- DN – 1 deklaracja na podatek od nieruchomości,  załącznik nr 1 do uchwały,

- IN – 1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały,

naruszenie art. 6 ust. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 ze zm.).

 

plik - PDF19_99_2008.pdf

plik - PDF19_98_2008.pdf

plik - PDF19_97_2008.pdf

plik - PDF19_96_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 września 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF18_95_2008.pdf

plik - PDF18_94_2008.pdf

plik – PDF18_93_2008.pdf

1) nr XXVI/326/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2) nr XXVI/327/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757).

 

plik - PDF18_92_2008.pdf

1) nr XXVI/320/08  w sprawie zmiany uchwały

2) nr XXVI/321/08  w sprawie zmiany uchwały

3) nr XXVI/322/08  w sprawie zmiany uchwały

4) nr XXVI/323/08  w sprawie zmiany uchwały

5) nr XXVI/324/08  w sprawie zmiany uchwały

6) nr XXVI/325/08  w sprawie zmiany uchwały

z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757).

 

plik - PDF18_91_2008.pdf

plik - PDF18_90_2008.pdf

plik - PDF18_89_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 sierpnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF17_88_2008.pdf

plik - PDF17_87_2008.pdf

plik - PDF17_86_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 lipca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF16_85_2008.pdf

plik – PDF16_84_2008.pdf

plik – PDF16_83_2008.pdf

plik - PDF16_82_2008.pdf

plik – PDF16_81_2008.pdf

-         § 2 ust. 1 uchwały nieprawidłowe określenie treści regulacji w sprawie zarządzenia poboru opłaty (targowej) w drodze inkasa, co narusza art. 19 pkt 2 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych,

-         § 7 uchwały stanowiącego o jej wejściu w życie „w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

 

plik – PDF16_80_2008.pdf

plik - PDF16_79_2008.pdf

 

oraz wskazującą w § 8 ust. 1 uchwały nr XXI/162/08  Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

plik – PDF16_78_2008.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 lipca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF15_77_2008.pdf

plik – PDF15_76_2008.pdf

plik – PDF15_75_2008.pdf

--------------------------------------------------

 

 

 

 

Wersja XML