Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały Kolegium z 2009 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 grudnia 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

orzekającą nieważność § 8 ust. 1  w części dotyczącej zdania drugiego w brzmieniu „odsetki naliczane sa od dnia doręczenia wezwania do zwrotu nienależnie pobranej kwoty” uchwały nr XXXII/247/2009  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień z powodu naruszenia art. 145 ust. 5 pkt. 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

wskazującą w § 4 ww. uchwały użycie niedookreślonego zapisu „w wysokości nie niższej niż” co narusza art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr, poz. 2572 z późn. zm.)

 

plik - PDF30 118 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 grudnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF29 117 2009.pdf

plik - PDF29 116 2009.pdf

plik - PDF29 115 2009.pdf

plik - PDF29 114 2009.pdf

§ 1 pkt 2, 4 i 6 uchwały nr XXXIX/280/09 Rady Miejskie w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków w części dotyczącej określenia stawek dla:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (§ 1 pkt 2):

-        dwie osie  w przedziale nie mniej niż 15 ton - w wysokości 1.150 zł;

-        trzy osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 23 tony mniej niż 25 tony - w wysokości 1.450 zł;

o        nie mniej niż 25 ton - w wysokości 1.550 zł;

-        cztery osie i więcej w przedziale:

o        nie mniej niż 29 ton mniej niż 31 ton - w wysokości 2.100 zł;

- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (§ 1 pkt 4):

-        dwie osie  w przedziale nie mniej niż 31 ton - w wysokości 1.700 zł;

-        trzy osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 12 tony mniej niż 40 ton - w wysokości 1.450 zł;

o        nie mniej niż 40 ton - w wysokości 2.000 zł;

- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (§ 1 pkt  6):

-        dwie osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 tony  - w wysokości 850 zł;

o        nie mniej niż 33 tony mniej niż 38 ton  - w wysokości 1.000 zł;

o        nie mniej niż 38 ton - w wysokości 1.400 zł;

-        trzy osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 38 ton - w wysokości 1.100 zł;

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

plik - PDF29 113 2009.pdf

plik - PDF29 112 2009.pdf

plik - PDF29 111 2009.pdf

plik - PDF29 110 2009.pdf

1. § 1 pkt 2 uchwały nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- „nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t, z trzema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 1.500 zł,

- „nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t, z czterema osiami i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 1.400 zł,

- „nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t, z czterema osiami i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 1.900 zł,

- „nie mniej niż 31 t, z czterema osiami i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 2.100 zł,

2. § 1 pkt 4 wymienionej uchwały w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton, z trzema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne” w wysokości 2.200 zł,

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz 844 ze zm.).

 

plik - PDF29 109 2009.pdf

plik - PDF29 108 2009.pdf

- § 2 pkt. 1 w części dotyczącej „ochotnicze straże pożarne”; § 2 pkt 2; § 2 pkt 3 w części dotyczącej „zieleńce komunalne i”; § 2 pkt 4  uchwały nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami);

-  § 3 w/w uchwały z powodu naruszenia  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682). 

 

plik - PDF29 107 2009.pdf

plik - PDF29 106 2009.pdf

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 grudnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF28 105 2009.pdf

plik - PDF28 104 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 grudnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF27 103 2009.pdf

1.      orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia w:

- pkt 2) stawki podatku od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w przedziale dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (w tonach) nie mniej niż 29 i mniej niż 31 dla osi jezdnej (osi jezdnych) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 1.666,00 zł oraz innych systemów zwieszenia osi jezdnych w wysokości 2.474,00 zł,

- pkt 6) stawki podatku od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego w przedziale dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (w tonach) dla dwóch osi z innymi systemami zawieszenia nie mniej niż 33 i mniej niż 38 w wysokości 1.304,00 zł oraz w przedziale  nie mniej niż 38 w wysokości 1.708,00 zł; dla trzech osi i więcej z innymi systemami zawieszenia w przedziale nie mniej niż 38 w wysokości 1.294,00 zł

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844);

2.      wskazującą w § 1 pkt. 2) w/w uchwały naruszenie art. 8 pkt. 2 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez brak identyfikacji samochodów dla których określono stawki podatku od środków transportowych z samochodami ciężarowymi;

3.      wskazującą w § 1 w/w uchwały w pkt. 5) i w pkt. 6) naruszenie art. 8 pkt. 5 i 6 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez identyfikację środków transportowych wyłączonych z opodatkowania związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego.

 

plik - PDF27 102 2009.pdf

plik - PDF27 101 2009.pdf

plik - PDF27 100 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 listopada 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

- § 2 pkt 1 uchwały nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, w części dotyczącej sformułowania „ochotnicze straże pożarne” oraz

- § 2 pkt 2 i pkt 3 powyższej uchwały nr XLI/230/09,

z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

plik - PDF26 99 2009.pdf

 

- § 2, zdanie pierwsze, w części dotyczącej określenia „wpisanym  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski”,

- § 2 pkt 3, w części ustalającej wzór wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 1 do uchwały) w zakresie pkt. 4,

- § 2 pkt 7, w części  dotyczącej określenia „nie większej jednak niż wykazana w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”,

- § 3 pkt 4, w części  ustalającej wzór rozliczenia dotacji w zakresie danych o planie i wy-konaniu wydatków ogółem poniesionych przez podmiot dotowany,

uchwały nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 27 paź-dziernika 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szko-łom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

plik - PDF26 98 2009.pdf

plik - PDF26 97 2009.pdf

plik - PDF26 96 2009.pdf

a) ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od równej lub wyższej niż 12 ton do poniżej 40 ton, z trzema osiami o innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.184 zł (§ 1 pkt 4 uchwały);

b)  przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z dwiema osiami o innym systemie zawieszenia osi jezdnych w przedziale nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton – 1.727 zł (§ 1 pkt 6 uchwały),

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU  z  2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

 

plik - PDF26 95 2009.pdf

plik - PDF26 94 2009.pdf

plik - PDF26 93 2009.pdf

plik - PDF26 92 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 listopada 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF25 91 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 października 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF24 90 2009.pdf

plik - PDF24 89 2009.pdf

plik - PDF24 88 2009.pdf

plik - PDF24 87 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 października 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

- § 3 pkt 2 uchwały nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania w części dotyczącej zapisu w załączniku nr 2 do uchwały w brzmieniu „Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa szkoły, oddziału przedszkolnego do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu … wniosku o udzielenie dotacji” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

- § 3 pkt 8 przedmiotowej uchwały  w całości z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 145 w zw. z art. 190 ustawy o finansach publicznych.

 

plik - PDF23 86 2009.pdf

 

- § 2 ust. 2 „z uwzględnieniem standardu A, wagi i wskaźnika korygującego, które ogłaszane są każdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rzeczywistej liczby uczniów w szkole”;

- § 4 ust. 3 w związku z wzorem informacji określonym w pkt 5 załącznika nr 2 „Informacja o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy” „Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym”;

z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 

plik - PDF23 85 2009.pdf

 

plik - PDF23 84 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 września 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

plik - PDF22 83 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 września 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF21 82 2009.pdf

1. § 1 ust. 1 oraz § 2 ust.  2  Zarządzenia nr 75/09 Burmistrza Olesna z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2009 rok w części dotyczącej:

- zwiększenia planu dochodów gminy w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85395 - Pozostała działalność, § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 28.112,05 zł oraz  § 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 1.488,28 zł,

- zwiększenia planu wydatków gminy w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85395 - Pozostała działalność,  § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 20.454,17 zł, § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.488,28 zł, § 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 3.524,04 zł, § 4128 - składki na Fundusz Pracy  w wysokości 537,54 zł,  § 4218 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.246,30 zł,  § 4368 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej w wysokości 200,00 zł oraz § 4748 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w wysokości 150,00 zł,

z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),  art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.);

 

2. § 2 ust. 1 i 2 w/w Zarządzenia w części dotyczącej:

- zmniejszenia planu wydatków gminy w Dziale 852 - Pomoc społeczna, Rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 3.472,67 zł,

-  zwiększenia planu wydatków w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85395 - Pozostała działalność, § 3119 - świadczenia społeczne w wysokości 3.472,67 zł,

z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

 

plik - PDF21 81 2009.pdf

 

-74 - konserwacja dokumentu wystawionego przez księcia Władysława Piasta Opolskiego w dniu 21 kwietnia 1384 r., pisanego na pergaminie, z zachowaną pieczęcią woskową przedstawiającą rycerza na koniu,

-75 - konserwacja dokumentu wystawionego przez cesarza Ferdynanda II w 1561 r., pisanego na pergaminie, w sprawie sprzedaży prudnickiego zamku,

w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

plik - PDF21 80 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 sierpnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF20 79 2009.pdf

plik - PDF20 78 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 lipca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF19 77 2009.pdf

plik - PDF19 76 2009.pdf

plik - PDF19 75 2009.pdf

1.      orzekającą nieważność § 1 ust. 5 pkt 1 lit. „l” uchwały nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009, wprowadzającego  nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przygarażowych po obu stronach tej ulicy” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90015) z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm);

2.      ustalającą budżet Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2009 r. w części dotkniętej nieważnością poprzez:

-        zmniejszenie w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł i jednoczesne wykreślenie z załącznika nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2009”  do uchwały budżetowej nr XXXVI/422/09 z dnia 5 lutego 2009 r. zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przygarażowych po obu stronach tej ulicy”,

-        zwiększenie  w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy ogólnej  na wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł.

 

plik - PDF19 74 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 lipca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF18 73 2009.pdf

plik - PDF18 72 2009.pdf

- uchwały nr XXIX/221/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”,

- uchwały nr XXIX/232/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”,

- uchwały nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”,

z powodu naruszenia art. 86 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

plik – PDF18 71 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 lipca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF17 70 2009.pdf

plik - PDF17 69 2009.pdf

plik - PDF17 68 2009.pdf

plik – PDF17 67 2009.pdf

- § 9 uchwały nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.);

-§ 8 ust. 4 w/w uchwały, w części dotyczącej pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)”  w brzmieniu: „a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego”, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

plik – PDF17 66 2009.pdf

plik – PDF17 65 2009.pdf

plik – PDF17 64 2009.pdf

plik – PDF17 63 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Wersja XML