Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, które podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z powołanej regulacji prawnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest bezpośrednio przez Kierownika Biura, Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej lub Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu mogą być wnoszone:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19A,
45-052 Opole;

  1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania Regionalnej Komisji Orzekającej w Opolu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, mogą być wnoszone:

Regionalna Komisja Orzekająca w Opolu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
ul. Oleska 19A,
45-052 Opole;

  1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Opolu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, mogą być wnoszone:

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
ul. Oleska 19A,
45-052 Opole;

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, za wyjątkiem sytuacji, w wyniku których Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Izba może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 29)

 

Załączniki:

Wersja XML