Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielone wyjaśnienia w 2011 roku

Wyjaśnienia w sprawie zawierania przez j.s.t umów użytkowania, najmu lub dzierżawy gruntu komunalnego na czas do 3 lat w drodze bezprzetargowej

29 grudnia 2011 r.


Wyjaśnienia dotyczące stosowania przez gminę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu wykonania prac powołanym przez tą jednostkę spółkom kapitałowym, powołanym do wykonywania zadań będących zadaniami własnymi gminy określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w których gmina jest jedynym udziałowcem 

5 września 2011 r.


Wyjaśnienia dotyczące interpretacji art. 130a ust. 6e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w związku z art. 9 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  

19 sierpnia 2011 r.


Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w powiązaniu z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim   

3 sierpnia 2011 r.


Wyjaśnienia w sprawie klasyfikacji budżetowej dla zadań województwa z zakresu ochrony gruntów rolnych  

11 kwietnia 2011 r.


Wyjaśnienia w sprawie pełnienia funkcji inkasenta podatków lokalnych przez radnego

11 lutego 2011 r.

 

Wersja XML