Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały Kolegium z 2020 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 lutego 2020 r. podjęto następujące uchwały:

5/23/2020 - orzekającą nieważność § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania Bonu ekologicznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr X/99/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

PDF5 23 2020.pdf

5/22/2020 - orzekającą nieważność § 9 ust. 1 pkt 2, 3 uchwały nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, z powodu naruszenia  art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

PDF5 22 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

4/21/2020 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2020 rok.

PDF4 21 2020.pdf

4/20/2020 - orzekającą nieważność § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 3 i 4 uchwały nr XII/97/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b, art. 6i ust. 1 pkt 3 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF4 20 2020.pdf

4/19/2020 - wskazującą w uchwale nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

PDF4 19 2020.pdf

4/18/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5  i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF4 18 2020.pdf

4/17/2020 - orzekającą nieważność §1 pkt 2 uchwały nr XV/249/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b, art. 6i ust. 1 pkt 3 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF4 17 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

3/16/2020 - orzekającą nieważność § 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z Załącznikiem Nr 2 uchwały Nr XIX/201/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 16 2020.pdf

3/15/2020 - orzekającą nieważność § 5 oraz § 6 uchwały Nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 15 2020.pdf

3/14/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XVI/103/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5 oraz art. 6j ust. 3b w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 14 2020.pdf

3/13/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XVI/101/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5, ust. 3 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 13 2020.pdf

3/12/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty, z powodu naruszenia art. 6i ust. 1 pkt 3, art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

PDF3 12 2020.pdf

3/11/2020 - orzekającą nieważność wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiącej załącznik do uchwały nr XV/107/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej sformułowania zawartego w Objaśnieniach do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litera B.) „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany” z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

PDF3 11 2020.pdf

3/10/2020 - wskazującą w uchwale nr XVIII.110.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

PDF3 10 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

2/9/2020 - w sprawie wyboru Pani Aleksandry Bieniaszewskiej na reprezentanta Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

PDF2 9 2020.pdf

2/8/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/407/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 8 2020.pdf

2/7/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/406/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 7 2020.pdf

2/6/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/405/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 6 2020.pdf

2/5/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/404/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 5 2020.pdf

2/4/2020 - wskazującą, że uchwała nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. została podjęta z naruszeniem art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) z powodu nieprzedstawienia organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie budżetu.

PDF2 4 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

1/3/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XVIII/187/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek w części dotyczącej:

  1. § 1 ust. 1  pkt 1 w zw. z pkt 4 objaśnień do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zamieszkała ustalonego Załącznikiem Nr 1 składanym przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej w brzmieniu „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Głogówek, nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.”, z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),
  2. § 1 ust. 1  pkt 2 w zw. z Załącznikiem Nr 2 określającym wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość niezamieszkała, z powodu naruszenia art. 6n w zw. z art. 6k ust. 2a pkt 5 i 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PDF1 3 2020.pdf

1/2/2020 - orzekającą nieważność § 1 ust. 4, 5, 6 uchwały Nr XVIII/184/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF1 2 2020.pdf

1/1/2020 - wskazującą, że uchwała nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta z naruszeniem § 34 ust. 1 w związku z § 49 ust. 5 pkt 3 Załącznika nr 1 uchwały nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy. 

PDF1 1 2020.pdf

Wersja XML